เสื้อกาวส์

เสื้อกาวส์ สำหรับพนักงานในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

Acme Garment ออกแบบและผลิตเสื้อกาวส์ ชุดพนักงานสำหรับพนักงานในห้องปฏิบัติการ
เพื่อแสดงถึงลักษณะงานที่เป็นสากล และป้องกันร่างกายจากการปฏิบัติงานหรือสารเคมีต่าง ๆ
อีกทั้งเสื้อกาวส์ที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมสถานภาพที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป