ชุดหัตถการทางการแพทย์

ชุดหัตถการ ทางการแพทย์

เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานทั้งยังใช้ในการแบ่งแยกตำแหน่งหน้าที่

ในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลทำให้สามารถแสดงถึงสถานภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน