ชุดผู้ช่วยพยาบาล

ชุดผู้ช่วยพยาบาล

บุคลากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งทำให้การบริการทางแพทย์ต่างๆทำได้ด้วยดี

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลชุดผู้ช่วยพยาบาล

จึงเป็นเครื่องแบบพนักงานในโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้